Obowiązkiem każdego Rodzica, który chce aby jego dziecko uczęszczało na balet lub akrobatykę w Szkole Tańca SOFIJA  jest przeczytanie REGULAMINU a to stanowi o pełnej i bezdyskusyjnej akceptacji zasad w nim zapisanych Rodziców/ Opiekunów

Regulamin i warunki uczestnictwa w zajęciach baletowych oraz akrobatyki dla Uczestników oraz Rodziców(Opiekunów)

Szkoła Tańca „SOFIJA” Katarzyny Długosz na rok szkolny 2023/2024 : 

§ 1 Postanowienia ogólne 

NA STRONIE MAGIA TAŃCA BĘDZIEMY ZAMIESZCZAĆ WSZYSTKIE WAŻNE I AKTUALNE INFORMACJE DLA PAŃSTWA.

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Szkole Tańca „SOFIJA” Katarzyny Długosz  (nazywanym dalej Szkołą) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu, przez Uczestnika oraz jego Rodzica lub Opiekuna.
 2. Każdy Uczestnik zajęć powinien być dobrowolnie i świadomie zapisany do Szkoły Tańca SOFIJA. Dziecko nie może być zmuszone do przychodzenia na zajęcia. Dziecko musi być przygotowane i poinformowane o tym, że będzie uczestniczyło w treningach .
 3. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca SOFIJA, każdy Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Szkoła Tańca nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć i nie zapewnia ubezpieczenia. Zachęcamy do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia oraz do punktualnego przychodzenie na zajęcia. Osoba, która prowadzi zajęcia ma prawo nie przyjąć dziecka na zajęcia jeśli: nie została uregulowana opłata za zajęcia, w przypadku spóźnienia oraz  braku odpowiedniego stroju i uczesania.
 5. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Szkole nie ponosi odpowiedzialności (proszę o przebieranie się i pozostawienie ubrań w szatni).
 6. W miesiącach, w których odbywają się ferie (zimowe lub świąteczne) oraz pokazy semestralne, klasy baletowe będą łączone.
 7. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.
 8. Zabrania się przebywania na Salach tanecznych bez udziału, wiedzy i zgody Instruktora, zarówno Uczestnikom jak i Rodzicom/Opiekunom.
 9. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na przepisy bhp i ppoż, bezpieczeństwo i komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.
 10. I klasa baletowa – są to dzieci w wieku od 4 do 6,5 lat. Druga klasa baletowa, są to dziewczynki, które mają skończone 7 do 18 lat.
 11. Rodzic dziecka w I klasie (najmłodszej – 4-6 lat) odpowiada za dziecko poza salą gimnastyczną (np. podczas wyjścia do toalety czy w szatni).

§ 2. Warunki uczestnictwa:

 1. Zapewnienie dziecku kostiumu i baletek do ćwiczeń oraz  odpowiedniej fryzury – włosy upięte w kok, opaska do włosów (w ciągu 25 dni od zapisania)
 2. Punktualne przychodzenie na zajęcia – spóźnianie się może grozić kontuzją, ponieważ w każdej minucie zajęć rozgrzewamy poszczególne partie ciała (prowadzący ma prawo nie przyjąć spóźnionego dziecka)
 3.  Warunkiem uczestnictwa jest wykupienie abonamentu na zajęcia do 5 dnia każdego miesiąca. Zajęcia nieodbyte przez Dziecko  – przepadają – nie przenosimy opłaty za zajęcia na kolejny miesiąc.
 4. Brak opłaty za zajęcia we wskazanym wyżej terminie uniemożliwia uczestniczenie dziecka w zajęciach, galach, turniejach, zawodach czy pokazach.
 5. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z zajęć do 5 dnia każdego miesiąca istnieje możliwość wycofania części opłaty abonamentowej. Rezygnacja po w/w terminie lub nieobecność na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty lub jej części.
 6. Jeśli dziecko z przyczyn losowych tj. długotrwała choroba przez okres ok.30 dni nie może uczestniczyć w zajęciach jest możliwość zatrzymania miejsca po zgłoszeniu telefonicznym tej sytuacji oraz uiszczeniu opłaty stałej w wysokości 80 zł u kierownika Szkoły Tańca Sofija – proszę o informację telefoniczną lub mailową do Katarzyny Długosz.
 7. Uczestniczka, która zamierza występować publicznie pod szyldem Szkoły Tańca Sofija, zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie osobę prowadzącą zajęcia (trenera lub choreografa)
 8. Dotyczy tylko III grupy – konkursowej: uczestniczka grupy, która została zgłoszona do konkursu i potwierdziła swój udział: w festiwalu, zawodach, turnieju itp., zobowiązana jest do pokrycia kosztów opłaty startowej, transportu i opieki. Wyżej wymienioną opłatę należy również pokryć w przypadku odwołania udziału przez uczestniczkę. 

§ 3. Wysokość opłat:

NASZA SZKOŁA UTRZYMUJE SIĘ TYLKO Z WPŁAT OD RODZICÓW, dlatego też, nie ma u nas zmniejszania opłaty za zajęcia czy też przenoszenia karnetu na kolejny miesiąc(w przypadku nie obecności dziecka). 

1. Cennik:

 • dostępny w zakładce Cennik (rożny dla poszczególnych klas i sekcji i rodzaju prowadzonych zajęć), 
 • opłata postojowa – 70 zł lub 40 zł akrobatyka (obowiązuje w przypadku stanu epidemicznego tzn. wymuszonego przestoju nie zależnego od Szkoły Tańca Sofija, narzuconego przez władze miasta, państwa czy też sanepid itp.) 
 • opłata stała – 80 z ł(obowiązuje w przypadku, kiedy dziecko z przyczyn zdrowotnych lub rodzinnych nie może uczestniczyć w zajęciach powyżej miesiąca a wiadome jest, wróci do Sofiji),
 • dwie pierwsze lekcje – 90 zł (opłata ta dotyczy baletu),
 • w miesiącu, w którym odbywa się pokaz semestralny (luty/marzec i czerwiec) opłata wzrasta, jest to opłata przeznaczona na kostiumy, dekorację, oświetlenie, nagłośnienie, dodatkowy wynajem sali itp…
 • podczas wyjazdu na konkurs lub festiwal rodzic (opiekun) ponosi dodatkową opłatę za przejazd, opiekę i start,
 • jeśli dziecko uczestniczy w zajęciach, a rodzic (opiekun) nie dokonał opłaty po 20 danego miesiąca zostanie naliczona dodatkowa opłata w wys. – 20 zł
 • w STK Sofija nie uznajemy odliczeń lub obniżeń opłaty za balet w przypadku nieobecności dziecka.
 • opłata za balet obejmuje 7 lekcji w danym miesiącu. Wyjątek stanowi czerwiec, w którym odbędzie się 5 zajęć. Drugi wyjątek to okres ferii zimowych, kiedy w jednym tygodniu nie ma zajęć.
 • Jeżeli w miesiącu wypadnie więcej dni treningowych to będą to zajęcia zaliczone na poczet nieodbytych zajęć z powodu świąt, ferii zimowych, awarii obiektu lub transportu osoby prowadzącej czy choroby .
 • opłata za akrobatykę obejmuje 4 lekcje, następujące kolejno po sobie. Nie przenosimy karnetu na kolejny miesiąc w razie nieobecności dziecka.

Wysokość opłat może ulec zmianie w szczególnych okolicznościach np.: nagły wzrost opłaty wynajmu sali gimnastycznej lub inne inne nieprzewidziane zdarzenia.

§ 4. Postanowienia końcowe: 

Nie Wypożyczamy kostiumów do celów prywatnych.

 1. O przynależności dziecka do danej grupy lub przeniesieniu do grupy zaawansowanej, decyduje tylko i wyłącznie choreograf, Rodzic, ani żadne inne instytucje nie mają wpływu na decyzję.
 2. Choreograf zastrzega sobie prawa autorskie do publicznych prezentacji opracowanych przez siebie układów tanecznych.
 3. Wszystkie kwestie sporne / niejasne należy zgłosić do kierowniczki STS Katarzyny Długosz .
 4. W II klasie baletowej mogą uczestniczyć dziewczynki, które skończyły 7 – lat.
 5. Uczestniczka wraz z rodzicami (opiekunami) odpowiada materialnie za kostiumy, dresy i sprzęt wypożyczone przez Studio Tańca na Galę semestralną. Studio nie wypożycza kostiumów do celów prywatnych.
 6. Bez zgody Choreografa uczestniczka Studia Tańca nie może samodzielnie prezentować publicznie, opracowanych w Studiu Tańca układów tanecznych oraz wykorzystywać kostiumów wypożyczonych przez Studio Tańca.
 7. Podczas zajęć, pokazów i występów wykonywane będą dzieciom zdjęcia oraz filmy, które można obejrzeć na stronie www.magiatanca.plwww.nowagazeta.pl lub www.tvnowa.pl

 

Przepisy RODO

Szanowni Państwo,

cieszymy się, że aktywnie korzystacie z naszego Portalu magiatanca.pl. Wprowadzenie przez Parlament Europejski nowych wytycznych dotyczących Polityki Prywatności, to doskonała okazja by dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przechowywane i jak przetwarzane są Państwa dane osobowe.

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu Waszych danych oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało na Portalu magiatanca.pl.

Od 25 maja 2019 r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Także na naszym Portalu używamy technologii, np. plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych, podobnie jak nasi zaufani partnerzy.

Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są nimi nie tylko imię i nazwisko, czy adres, ale także choćby adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal magiatanca.pl jest Studio Tańca Klasycznego SOFIJA Katarzyna Długosz z siedzibą w Trzebnicy przy ul. Okulickiego 5 oraz „Zaufani Partnerzy”, z którymi stale współpracuje w zakresie prowadzenia, usprawniania i rozwijania naszych usług internetowych, m.in. publikowania informacji, a także dostosowywania reklam publikowanych na naszym portalu do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Jakie dane gromadzimy?

Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z funkcjonalności portalu i naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, na które wyraziłeś zgodę.

Przetwarzamy je, między innymi po to, żeby:

 • umożliwić Ci korzystanie z możliwości dopasowywania ci artykułów i materiałów multimedialnych na magiatanca.pl
 • umożliwić Ci za pośrednictwem formularza kontaktowego przesyłanie materiałów, których jesteś autorem w celu ich opublikowania w naszym tygodniku lub portalu
 • móc się z Tobą skontaktować, jeśli sam zainicjujesz taką potrzebę
 • dopasować treść strony i jej tematy ukazujących się na niej materiałów do Twoich zainteresowań
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, np. aby wykryć boty czy nadużycia,
 • mierzyć popularność treści co pozwala nam je nam udoskonalać i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom
 • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziemy świadczyć na naszym portalu usługi, z których korzystasz. Możesz jednak wyrazić sprzeciw oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu świadczenia usług, jednak wyłącznie jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo zażądać ich usunięcia. Zaufani partnerzy przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określonego w odpowiedniej Polityce prywatności zaufanego partnera.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem, Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom odpowiedzialnym za funkcjonowanie portalu i publikowanie treści, podwykonawcom naszych usług zapewniającym usługi IT na podstawie zawartych z nimi przez Administratora umów i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko wówczas, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Czy możesz usunąć Swoje dane?

Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

 

Kontakt mailowy: katarzyna.dlugosz@nowagazeta.pl

Adres do korespondencji pocztą tradycyjną:

Szkoła Tańca SOFIJA Katarzyna Długosz, 55-100 Trzebnica, ul. Okulickiego 5

 

Pragniemy Was zapewnić, że wszelkie pozyskiwane dane, przez nas lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO.

 

Dziękujemy, że jesteście Państwo Użytkownikami naszego portalu i życzymy Wam wygodnego i bezpiecznego korzystania z serwisu magiatanca.pl

 

ADMINISTRATOR i REDAKCJA PORTALU magiatanca.pl    Katarzyna Długosz