Obowiązkiem każdego Rodzica, który chce aby jego dziecko uczęszczało na balet w STK SOFIJA  jest
pobranie, podpisanie i dostarczenie regulaminu i kwestionariusza swojego dziecka do osoby prowadzącej zajęcia.

Regulamin do pobrania i wydrukowania

Kwestionariusz do pobrania i wydrukowania

Regulamin i warunki uczestnictwa w zajęciach baletowych dla dzieci

Studia Tańca Klasycznego „SOFIJA” Katarzyny Długosz na rok szkolny 2017/2018 :

§ 1 Postanowienia ogólne:

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Studiu Tańca Klasycznego „SOFIJA” Katarzyny Długosz  (nazywanym dalej Studiem Tańca) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz jego podpisanie przez Uczestnika zajęć ruchowych bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna.
 2. Każdy Uczestnik zajęć przy trzecim spotkaniu ( po tym jak dziecko wzięło udział w zajęciach ) zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać kwestionariusz osobowy. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, kwestionariusz wypełnia rodzic lub opiekun dziecka.
 3. Zapisując się na zajęcia w Studiu Tańca Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Studio Tańca nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć i nie zapewnia ubezpieczenia. Zachęcamy do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia oraz do punktualnego przychodzenie na zajęcia. Osoba, która prowadzi zajęcia ma prawo nie przyjąć dziecka na zajęcia jeśli: nie została uregulowana opłata za zajęcia, w przypadku spóźnienia oraz  braku odpowiedniego stroju i uczesania.
 5. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Studio Tańca nie ponosi odpowiedzialności (proszę o przebieranie się i pozostawienie ubrań w szatni).
 6. W miesiącach, w których odbywają się ferie (zimowe lub świąteczne) oraz pokazy semestralne, klasy baletowe będą łączone.
 7. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.
 8. Zabrania się przebywania na Salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora.
 9. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.
 10. I klasa baletowa – są to dzieci w wieku od 4 do 6,5 lat. Druga klasa baletowa, są to dziewczynki, które mają skończone 7 do 18 lat.
 11. Rodzic dziecka w I klasie (najmłodszej – 4-6 lat) odpowiada za dziecko poza salą gimnastyczną (np. podczas wyjścia do toalety).

§ 2. Warunki uczestnictwa:

 1. Zapewnienie dziecku kostiumu i baletek do ćwiczeń oraz  odpowiedniej fryzury – włosy upięte w kok, opaska do włosów (w ciągu 25 dni od zapisania)
 2. Punktualne przychodzenie na zajęcia – spóźnianie się może grozić kontuzją, ponieważ w każdej minucie zajęć rozgrzewamy poszczególne partie ciała (prowadzący ma prawo nie przyjąć dziecka)
 3.  Warunkiem uczestnictwa jest wykupienie abonamentu na zajęcia do 5 dnia każdego miesiąca u prowadzącego.
 4.  Brak opłaty za zajęcia we wskazanym wyżej terminie uniemożliwia uczestniczenie dziecka w zajęciach, galach czy pokazach.
 5. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z zajęć do 5 dnia każdego miesiąca istnieje możliwość wycofania części opłaty abonamentowej. Rezygnacja po w/w terminie lub nieobecność na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty lub jej części.
 6. Jeśli dziecko z przyczyn losowych tj. długotrwała choroba przez okres 30 dni nie może uczestniczyć w zajęciach jest możliwość zatrzymania miejsca po zgłoszeniu tej sytuacji oraz uiszczeniu opłaty stałej w wysokości 65 zł u kierownika Studia Tańca Klasycznego – proszę o informację telefoniczną lub mailową.

§ 3. Wysokość opłat:

1. Cennik:

 • szczegółowy w zakładce Cennik (rożny dla poszczególnych klas i sekcji),
 • opłata stała – 65 zł,
 • dwie pierwsze lekcje – 70 zł,
 • w miesiącu, w którym odbywa się pokaz semestralny (styczeń, czerwiec) opłata wzrasta o 10 zł (jest to opłata przeznaczona na kostiumy, dekorację, oświetlenie, nagłośnienie, dodatkowy wynajem sali)
 • podczas wyjazdu na konkurs lub festiwal rodzic (opiekun) ponosi dodatkową opłatę za przejazd, opiekę i start,
 • jeśli dziecko uczestniczy w zajęciach, a rodzic (opiekun) nie dokonał opłaty po 20 danego miesiąca zostanie naliczona dodatkowa opłata w wys. – 20 zł

Wysokość opłat może ulec zmianie w szczególnych okolicznościach np.: nagły wzrost opłaty wynajmu sal gimnastycznych.

§ 4. Postanowienia końcowe:

 1. O przynależności dziecka do danej grupy lub przeniesieniu do grupy zaawansowanej, decyduje tylko i wyłącznie choreograf, Rodzic, ani żadne inne instytucje nie mają wpływu na decyzję.
 2. Choreograf zastrzega sobie prawa autorskie do publicznych prezentacji opracowanych przez siebie układów tanecznych.
 3. Wszystkie kwestie sporne / niejasne należy zgłosić do kierowniczki STKS Katarzyny Długosz .
 4. W II klasie baletowej mogą uczestniczyć dziewczynki, które są 7 – latkami.
 5. Uczestniczka wraz z rodzicami (opiekunami) odpowiada materialnie za kostiumy,dresy i sprzęt wypożyczone przez Studio Tańca na Galę semestralną. Studio nie wypożycza kostiumów do celów prywatnych.
 6. Bez zgody Choreografa uczestniczka Studia Tańca nie może samodzielnie prezentować publicznie, opracowanych w Studiu Tańca układów tanecznych oraz wykorzystywać kostiumów wypożyczonych przez Studio Tańca.
 7. Podczas zajęć, pokazów i występów wykonywane będą dzieciom zdjęcia oraz filmy, które można obejrzeć na stronie www.magiatanca.plwww.nowagazeta.pl lub www.tvnowa.pl

 

Katarzyna Długosz                                        ……………………………………………………………………..

                                                                                              podpis rodzica lub opiekuna